Adatvédelem

Lédig.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról.

 

Bevezetés

A Natur-Food Kft. (Cím: 2011 Budakalász Pomázi út 68., adószám: 11860059-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-082502, naturfood@naturfood.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önöket az adatkezelési elvekről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („GDPR”) foglaltak és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.

Tekintettel arra, hogy az érintettek személyes tájékoztatása egy webshop esetében lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, így tájékoztatási kötelezettségünknek a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával teszünk eleget (Info tv. 6. § (1).

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://www.ledig.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.ledig.hu/adatvedelem.php

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1. Segítség a fontosabb fogalmak értelmezéséhez

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, ill. azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. A beleegyezés történhet az érintett által adott nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján.

 

Tiltakozás: A természetes személy nyilatkozata, melyben személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv aki, vagy amely az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: Az alkalmazott technikai eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége (például: adatgyűjtés, adatrögzítés, rendszerezés, adattárolás, adatok felhasználása, továbbítása, stb.) Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy feldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adat törlése: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adat megsemmisítése: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

2. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

2.1. Hogyan történik az adatgyűjtés: A honlapunkon történő regisztráció során Öntől kapunk adatokat. Öntől kapunk adatokat akkor is, amikor webáruházunkban vásárol.

Akkor is fogadunk bizonyos technikai adatokat, amikor Ön – regisztráció nélkül is - a honlapunkat használja.

 

2.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja: A webáruházunkban történt regisztráció, illetve az onnan történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontjai], tekintettel arra, hogy az oldalon történő regisztrációval szerződés jön létre Ön és a Natur-Food Kft. között. A weboldalra vonatkozófelhasználási feltételek elérhetőek a http://ledig.hu/aszf.php weboldalon. Az adott termék(ek) megrendelésével szintén szerződés jön létre cégünk és Ön között, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a Natur-Food Kft-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

 

2.4. Az adatkezelés időtartama: Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, az adójogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat az adójogi elévülésig, azaz legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat pedig 8 évig kezeljük. A regisztrációs adatokat a regisztráció törléséig kezeljük.

 

2.5. Az adatok megismerésére jogosultak köre: Cégünk vezetősége, és az adminisztratív teendőket végző munkavállalói jogosultak a megrendeléseket kezelő rendszereinkbe és nyilvántartásainkba belépni, így hozzáférhetnek az ott kezelt adatokhoz. A megrendelések adatait elsősorban cégünk webáruházi megrendelés-kezelésre kijelölt munkavállalója kezeli.

A feladatuk ellátásához szükséges mértékben, a tevékenységükhöz feltétlenül szükséges adatokat továbbítunk az általunk megbízott partnereinknek is. Ide tartoznak:

 •                      A szállításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokhoz hozzáférnek azok a partereink, akik a mi megbízásunkból intézik a szállítást, fuvarozást, logisztikát.
 •                      Az online fizetésért, könyvelésért és számlázásért felelős partnereink hozzáférnek a tevékenységükkel összefüggésben hozzájuk kerülő adatokhoz.
 •                      A velünk informatikai háttérszolgáltatás nyújtása céljából szerződésben álló partnerünk jogosult megismerni a tevékenysége során hozzá kerülő adatokat, kizárólag feladata keretein belül (webshop és weboldal szerkesztése, üzemeltetése).

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

BITADMIN Kft.

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Rév út 36.

E-mail: info@bitadmin.hu

 

3. Cookie-k (sütik) kezelése

3.1 Mit jelent: A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, és a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, azt, hogy milyen hosszam marad az eszközén, és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

3.2 Mire használjuk: A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a weboldalunkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az Ön vásárlói élményének javításában. Arra is használjuk, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, melyekkel jobban megértjük, hogy hogyan használják a webhelyet. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani!

3.3. Milyen típusú cookie-kat használunk:

 •     Egyrészt „session cookie”-kat (munkamenet süti) használunk, melyek nem állandó cookie-k, és a weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak. A bejelentkezett felhasználót azonosítják a webhely használatának időtartama alatt. Ezen adatok alapján Ön sem közvetlenül, sem közvetett módon nem azonosítható!
 •     Másrészt amikor meglátogatja a ledig.hu webhelyet, olyan cookie is található a a honlapon, amelyet nem a honlapot működtető adatkezelő helyez el, hanem a Google Analytics adatelemzési célból. Ezzel a felhasználói szokásokról kaphatunk képet. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. 

A honlapon olyan cookie is található, amely harmadik személy cookie-jának minősül. Ez a Google Adwords, melynek célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A Google adatvédelmi gyakorlatáról további tájékoztatást és információt talál a https://google.com/policies/privacy/ oldalon.

 

3.4. Az Ön lehetőségei és a cookie-k letiltása:

Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Ön bármikor a böngészője Beállítások menüpont Segítség opció kiválasztásával módosíthatja a cookie-kra vonatkozó beállításokat. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. A választási lehetőség a használt böngészőtől függ, minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról.

A sütik alkalmazását letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Ha Ön nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics jelentést készítsen a látogatásáról, telepítheti a GoogleAnalytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a GoogleAnalyticsJavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet a felhasználói élményre.

 

4. Facebook

1. A Natur-Food Kft-nek van Facebook oldala, mellyel összefüggésben a kezelt adatok köre a regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az adatkezelés célja ilyenkor a Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

2. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

5. Adatbiztonság

Úgy tervezzük meg és hajtjuk végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az érintettek magánszférájának védelmét.

5.1. Az adatok biztonságáról jelszó, vírusirtóval való védettség, a jelszavak titkosítása [md5 kódolás] útján gondoskodunk, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5.2. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében gondoskodunk:

 

 •              a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 •              a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársaink ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 •              a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

5.3. Cégünk és tárhely-szolgáltatónk informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

 

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Adathelyesbítés kérése: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra is, hogy a hiányos adatok kiegészítését kérje. Az adatok helyesbítését a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat részünkre történő megküldésével egyidejűleg kérheti.

 

Törléshez való jog: kérésére késedelem nélkül töröljük az adatokat, amennyiben:

 1.                    az adatkezelés célja megszűnt
 2.                    az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet Ön visszavon, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 3.                    az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (kivéve kényszerítő erejű jogos okok)
 4.                    a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 5.                    uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatot

és nem érvényesül jogszabályi kivétel.

 

A tiltakozás miatt szükséges törlés nem alkalmazható, ha: az adatok kezelését előíró uniós vagy tagállami jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, jogi igények előterjesztése/érvényesítése, ill. védelme érdekében szükséges.

A törlésről Önt és mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Zárolás kérése: törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tiltakozás joga: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés

 •     közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 •     az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatás kérése: Kérelmére tájékoztatást adunk az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül, erre irányuló kérelem esetén írásban. Ez a határidő indokolt esetben 2 hónappal meghosszabbítható.

A tájékoztatás keretében Ön hozzáférhet a következőkhöz: személyes adatok és azok kategóriái, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje. E tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, egyéb esetekben térítésköteles.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Ez a jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ezekben az esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Kérheti tőlünk azt is, hogy közvetlenül mi továbbítsuk ezeket az adatokat a másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

1.Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. Záró rendelkezések

További információt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat:

-          postai úton a 2011 Budakalász, Pomázi út. 68. címen,

-          e-mail útján az info@ledig.hu e-mail címen,

-          telefonon a +36 (26) 340-314 számon.

 

 

 

Letöltés: Adatkezelési tájékoztató